Tehran Mission Post|

مهمانان ارجمند،

تشکر و قدردانی میکنم به ویژه از دوستان، اصحاب رسانه، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی و تمامی حضاری که امروز در اینجا حضور بهم رساندهاند. ما امروز در اینجا گردهم آمدهایم تا همبستگی خود را با برادران وخواهران خود در کشمیر اشغال شده بدست هند در مبارزه شان علیه اشغال غیرقانونی و حق مسلم آنها در تعیین سرنوشتشان ابرازکنیم.

خانمها و آقایان،

روزهمبستگی با کشمیر هرساله در 5 فوریه برگزار میشود تا به جهانیان یادآور شود که در 27 سال گذشته مردم جامو وکشمیراشغالی همواره مستحق صلح و حق حیات با عزت بودهاند. این روز، روزی است برای ادای احترام به فداکاریهای بیشمار مردم شجاع کشمیر برای تضمین حقوق اولیهشان. در این روز، مردم پاکستان حمایت مستمر سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیکشان را از مبارزه بحق برادران کشمیریشان تصریح مینمایند. برطبق قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، پاکستان یکی از طرفین مناقشه کشمیر میباشد. مردم پاکستان قرابت فرهنگی، خانوادگی، مذهبی و تاریخی عمیقی با کشمیر دارند و از همین رو مناقشه کشمیر برای مردم پاکستان و کشمیر دستورکاری ناتمام از تجزیه شبه قاره هند محسوب می گردد.

اکنون بیش از هفت دهه از تصویب قطعنامههای سازمان ملل که به مردم کشمیر حق تعیین سرنوشتشان را وعده میدهد، گذشته است. با این حال، این وعدهها متأسفانه همواره تحقق نیافتهاند. بیش از هزاران مرد، زن و کودک کشمیری بخاطر اعتراض نمودن به اشغال غیرقانونی جامو و کشمیر بدست هند به شهادت رسیدهاند. هزاران تن بازداشت، مورد شکنجه و تجاوز و دچار نقص عضو شده و یا خانههایشان نابوده شده است. اما تمامی این قساوتها نتوانسته مبارزه مردم کشمیر را علیه بی عدالتی سرکوب کند.

در دره کشمیر هر آجری بر دیوار، حکایتی از ظلم در دل دارد. این قساوتها و قدرت بالای نیروهای امنیتی هند تلاشی برای خاموش کردن صدای مردم و سرکوب مبارزه آزادیخواه آنهاست. برخی از سازمانهای حقوق بشر و رسانههای بینالمللی از درد و رنج بسیار مردم، کمبود مواد غذایی و دارو، عدم دسترسی به بیمارستان، منع امنیتی شدید رفت و آمد، و قطع کامل رسانهها در جامو و کشمیر غیرقانونی اشغال شده سخن گفتهاند. درحالیکه جهانیان همواره نسبت به قساوتها و سرکوبگریهای نیروهای هند سکونت اختیار کردهاند، رژیم مودی و حزب بهاراتیا جاناتا زمینه لازم برای تغییر ترکیب جمعیتی را از طریق اعطای اجازه اقامت به افراد خارجی و در تناقض کامل با تعهدات بینالمللی هند آغاز کردهاست. علیرغم فریادهای اعتراض از داخل هند، درخواستهای دبیرکل سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری دیگر از سازمانهای حقوق بشر و همچنین رهبران سراسر دنیا از جمله ایران، ترکیه، چین و سایر کشورها، اما دولت هند همواره به سرکوب مردم کشمیر ادامه داده و مقاومت می کند.

خانمها و آقایان،

مردم ایران نیز به مانند مردم پاکستان همواره از مبارزه مردم کشمیر در راه تعیین سرنوشتشان حمایت نموده و همبستگی خود را با مردم کشمیر در تمامی مجامع جهانی ابراز نمودهاند. ما از مردم ایران و روسای ایران به ویژه از جناب آقای آیت الله سید علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت حمایت مستمر ایشان از مبارزه مردم کشمیر در راه آزادی و تأکید بر حل و فصل مسئله کشمیر برطبق خواست مردمان آن قدردانی ویژهای مینماییم.

خانمها و آقایان،

مردم ایران نیز به مانند مردم پاکستان همواره از مبارزه مردم کشمیر در راه تعیین سرنوشتشان حمایت نموده و همبستگی خود را با مردم کشمیر در تمامی مجامع جهانی ابراز نمودهاند. ما از مردم ایران و روسای ایران به ویژه از جناب آقای آیت الله سید علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت حمایت مستمر ایشان از مبارزه مردم کشمیر در راه آزادی و تأکید بر حل و فصل مسئله کشمیر برطبق خواست مردمان آن قدردانی ویژهای می نماییم.

خانمها و آقایان،

پاکستان صدای مردم کشمیر را به گوش جهانیان میرساند و خواستار پایان یافتن کشتار بی رحمانه مردم مظلوم کشمیر میباشد. ما از جامعه بینالملل میخواهیم تا دولت هند را به منع استفاده سبعانه از زور علیه مردم کشمیر در جامو و کشمیر غیرقانونی اشغال شده بدست هند و حل و فصل این مسئله برطبق قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص کشمیر وادار سازد.

Close Search Window